Período 1908 a 1910 - 1912

1908 - n.6, v.2, dezembro

1909 - n. 07 a 18, v.3

1910 - n.25, v.4, julho / n.27, v.4, setembro

1912 - n.4, v.6, maio